Regulamin serwisu PudelekX.pl

I. Postanowienia ogólne.

Administratorem serwisu PudelekX.pl jest Wirtualna Polska Media S.A., z siedzibą w Warszawie (aktualne informacje: https://onas.wp.pl/kontakt.html)

Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

 • Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu PudelekX.pl, niezależnie od faktu umieszczenia w serwisie jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również Użytkownikiem pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zgody jej przedstawiciela ustawowego. W przypadku określonych usług serwisu PudelekX.pl, administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych kryteriów uprawniających do korzystania z serwisu lub jego części, w tym w szczególności spełnienia wymogu pełnoletniości w przypadku określonych treści.
 • serwis PudelekX.pl (lub serwis) - biór stron www w domenie o nazwie PudelekX.pl, składających się na serwis PudelekX.pl, umożliwiający między innymi przeglądanie oraz umieszczanie Treści w celu, ich udostępnienia innym Użytkownikom.
 • Treść - zamieszczony przez Użytkownika plik graficzny, multimedialny lub link do pliku audiowizualnego, w tym wszelkie informacje, dane, pliki, zdjęcia, filmy itp. Dopuszczalne formaty i wielkości plików zależne są od bieżącej funkcjonalności serwisu (aktualne dane w tym zakresie znajdują się w serwisie PudelekX.pl, w części poświęconej funkcjonalności serwisu).
 • serwery - serwery, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis PudelekX.pl i na których - w ramach serwisu PudelekX.pl – zamieszczane są Treści oraz wszelkie inne treści umieszczone przez Użytkownika w Serwisie.
 • Konto - konto założone przez Użytkownika. Użytkownik może korzystać z Konta dopiero po dokonaniu rejestracji i po aktywowaniu Konta. Aktywacja Konta następuje poprzez kliknięcie linku aktywującego przesłanego przez system informatyczny w wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika w trakcie rejestracji adres e-mail.
 • konto w serwisie Facebook - konto Użytkownika zarejestrowane w serwisie pod adresem internetowym www.facebook.com zgodnie z regulaminem tego serwisu.
 • serwis Facebook - zbiór stron www znajdujących się w domenie Facebook.com, funkcjonujących zgodnie z regulaminem tego serwisu.

II. Zasady korzystania z serwisu PudelekX.pl

1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu PudelekX.pl umożliwiającego Użytkownikom m.in. nieodpłatne przeglądanie oraz umieszczanie Treści w serwisie, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności dministratora serwisu PudelekX.pl. W kwestiach w Regulaminie lub w serwisie PudelekX.pl nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

2. Dla prawidłowego korzystania z serwisu PudelekX.pl niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla przeglądania zasobów Internetu.

3. Warunkiem korzystania z serwisu PudelekX.pl jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu PudelekX.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Użytkownik zakładający Konto w serwisie akceptuje postanowienia Regulaminu również w procesie zakładania Konta.

4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

5. Wszelkie prawa do całości jak i pojedynczych fragmentów serwisu PudelekX.pl, w tym w szczególności prawa autorskie przysługują administratorowi z wyłączeniem praw podmiotów trzecich współpracujących z administratorem co do treści przekazanych w ramach ich wzajemnej współpracy.

6. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu PudelekX.pl, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:

 • przeglądać zasoby serwisu, w tym Treści umieszczone w serwisie przez siebie lub innych Użytkowników,
 • zamieszczać Treści w serwisie, zgodnie z dostępnymi w danym momencie funkcjonalnościami serwisu,
 • głosować na Treści opublikowane w serwisie;
 • umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów, serwisu Facebook) linki do poszczególnych Treści zamieszczonych w serwisie PudelekX.pl.

7. Administrator różnicuje funkcjonalność serwisu PudelekX.pl dla Użytkowników, w zależności od tego, czy są zalogowani w serwisie. Użytkownik, który nie zalogował się w serwisie poprzez Konto lub za pomocą konta w serwisie Facebook, może jedynie przeglądać zasoby serwisu PudelekX.pl i oceniać je zgodnie z dostępną funkcjonalnością serwisu PudelekX.pl oraz może zamieszczać Treści w serwisie, przy czym takie Treści będą oznaczane w serwisie jako pochodzące od Użytkownika o nazwie „gość”.

8. Użytkownicy, którzy są zalogowani w serwisie poprzez aktywne Konto lub za pomocą konta w serwisie Facebook mogą przeglądać zasoby serwisu PudelekX.pl, zamieszczać Treści, oceniać je zgodnie z dostępną funkcjonalnością serwisu PudelekX.pl oraz polecać je w serwisie Facebook, a także tworzyć spis własnych Treści dodanych do serwisu.

9. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu PudelekX.pl polegające na zamieszczaniu Treści oznacza, iż Użytkownik zaświadcza, iż jest uprawniony do ich zamieszczania w ramach serwisu oraz, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, a także, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań Użytkownika), jak również jest władny do udzielenia administratorowi określonych w Regulaminie zgód, a wykonywanie tych praw przez administratora zgodnie z ich zakresem nie naruszy praw osób trzecich. Użytkownik zamieszczając Treści w serwisie PudelekX.pl wyraża zgodę na ich publikację i wykorzystanie zawartych w Treściach wizerunków (w sytuacji, gdy Treści zawierają wizerunek) oraz zapewnia, że uzyskał zgodę wszystkich osób, których wizerunki umieszczono w Treściach na ich publikację w serwisie PudelekX.pl. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie Użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.

10. Za skutki działań Użytkownika polegających, w szczególności na zamieszczaniu, w serwisie PudelekX.pl, a także za skutki udzielenia administratorowi, zgodnie z Regulaminem, przez Użytkownika zgód, w tym za korzystanie przez administratora z udzielonych przez Użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), odpowiedzialność ponosi wyłącznie sam Użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec administratora z tytułu zamieszczania Treści w serwisie PudelekX.pl lub z tytułu udzielenia administratora, zgodnie z Regulaminem, przez Użytkownika zgód, a także z tytułu korzystania przez administratora z udzielonych przez Użytkownika praw w granicach tych praw, Użytkownik będzie zobowiązany na żądanie administratora lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom.

11. Treści zamieszczane przez Użytkownika stają się dostępne w serwisie niezwłocznie po ich umieszczeniu przez Użytkownika, przy czym administrator zastrzega możliwość opóźnień.

12. W pierwszej kolejności Treści trafiają do sekcji Poczekalnia, a następnie mogą trafić na stronę główną serwisu.

13. Administrator zastrzega sobie możliwość blokowania dostępu do Treści sprzecznych z prawem, naruszających dobre obyczaje lub sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.

14. Po zamieszczeniu Treści w serwisie Użytkownicy mają możliwość oceny Treści (głosowania) oraz udostępnienia ich w serwisie Facebook oraz w innych serwisach internetowych.

15. Najpopularniejsze Treści według oceny Użytkowników oraz ilości ich wyświetleń są publikowane na stronie głównej serwisu.

16. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety". Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):

 • rozsyłanie do innych Użytkowników spamu (w tym "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody administratora), treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, lub
 • umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie PudelekX.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),
 • podszywanie się pod inne osoby,
 • naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich (w szczególności Użytkownik może umieszczać wyłącznie Treści, do których posiada odpowiednie prawa lub uzyskał zgodę na ich publikację w serwisie PudelekX.pl) oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,
 • inne zachowanie Użytkownika w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy, dokonywaniu włamań lub prób włamań do systemów informatycznych, dokonywanie włamań lub prób włamań na Konto itp.

17. Użytkownik przyjął do wiadomości, iż ewentualne usunięcie utworzonego przez niego Konta lub konkretnej Treści jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia odpowiednio Konta lub Treści ze względu na naruszenie postanowień Regulaminu, lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonych Treści lub z innych powodów, wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu. Niezależnie od powyższego administrator jest uprawniona do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.

18. Użytkownik umieszczając Treści w serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne ich wykorzystanie (publikowanie) przez administratora w innych serwisach i innych mediach w celu reklamy lub promocji serwisu PudelekX.pl.

III. Zasady korzystania z Konta

1. Założenie Konta wymaga wypełnienia przez Użytkownika formularza zgłoszeniowego dostępnego w serwisie.

2. Wszelkie dane zamieszczone przez Użytkownika w serwisie przy rejestracji lub za pośrednictwem Konta zamieszczane są przez Użytkownika dobrowolnie. Użytkownik zakładając Konto zgodnie z dostępną funkcjonalnością serwisu PudelekX.pl upublicznia swoje dane w serwisie, w zakresie samodzielnie przez siebie określonym. Użytkownik może decydować o zakresie udostępnionych w serwisie danych w ramach bieżącej funkcjonalności serwisu.

3. Użytkownik może mieć więcej niż jedno Konto.

4. Konto jest aktywne po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz aktywowaniu Konta.

5. Aktywacja Konta następuje poprzez kliknięcie linka przesłanego na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Za każdym razem, kiedy podjęta zostanie próba zalogowania się na Konto, dokonywana będzie automatyczna weryfikacja Użytkownika.

6. Użytkownik w trakcie procedury rejestracji lub po zarejestrowaniu Konta może zdefiniować swój indywidualny spersonalizowany awatar wedle własnego uznania. W przypadku braku zdefiniowania indywidualnego spersonalizowanego awatara przez Użytkownika, zostanie mu automatycznie przypisany awatar wygenerowany przez serwis. Użytkownik definiując swój indywidualny awatar zaświadcza, iż jest uprawniony do zamieszczania go w serwisie (jak również określonych w nim treści np. grafik, zdjęć, itp.) oraz jest władny udzielić administratorowi określonych w Regulaminie zgód dotyczących tego awatara.

7. W przypadku dokonania przez Użytkownika rejestracji i aktywowania Konta, podany adres poczty elektronicznej (e-mail), z zastrzeżeniem pkt III ppkt 8 poniżej jest wykorzystywany przez administratora do: przesyłania Użytkownikowi (na jego żądanie) na podany adres e-mail hasła do Konta, kontaktowania się administratora z Użytkownikiem w sprawach związanych z serwisem PudelekX.pl (w szczególności do informowania o zmianach w serwisie, nowościach, pytaniach innych Użytkowników itp.).

8. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych od administratora oraz jego partnerów handlowych, w przypadku jej wyrażenia przez Użytkownika, może być w każdej chwili cofnięta. Użytkownik może cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych zgodnie z dostępną funkcjonalnością serwisu.

9. Administratorem danych osobowych Użytkowników posiadających Konta w serwisie jest administrator, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

10. Każdy Użytkownik posiadający Konto ma prawo wglądu do własnych danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym, a także prawo do poprawiania tych danych oraz żądania zaniechania ich przetwarzania. Z prawa do poprawiania danych osobowych Użytkownik może skorzystać poprzez samodzielną edycję Konta. Z żądania zaniechania przetwarzania przez administratora jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym Użytkownik może skorzystać poprzez usunięcie Konta.

11. Przed usunięciem Konta, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, administrator zastrzega sobie prawo wystąpienia z zapytaniem lub zapytaniami mającymi na celu identyfikację Użytkownika żądającego usunięcia Konta.

12. Po złożeniu dyspozycji usunięcia Konta zostanie usunięta cała zawartość Konta (w szczególności zamieszczone przez Użytkownika Treści), bez możliwości jej późniejszego odtworzenia.

13. Administrator ma prawo do usunięcia lub zablokowania Konta w każdym czasie i bez podania przyczyn, w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

14. Administrator ma prawo usuwać Konta, jeśli nazwa Konta (login) jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem. Login nie może zawierać w sobie reklamy innej witryny, strony internetowej, portalu itp., produktu lub usługi, adresu e-mail; treść loginu nie może naruszać praw osób trzecich.

15. Z Konta może korzystać tylko jedna osoba – założyciel Konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania w ścisłej tajemnicy hasła do Konta. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do Konta.

IV. Postanowienia końcowe

1. Użytkownik może składać do administratora reklamacje na funkcjonowanie serwisu, które będą będzie rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

2. Regulamin jest dostępny na stronie www.pudelekx.pl.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu PudelekX.pl bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie Użytkowników.

5. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, administrator zamieści tekst zmienionego Regulaminu na stronie. Zmiana Regulaminu obowiązuje Użytkowników po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do bieżącego sprawdzania treści Regulaminu.

6. W ramach serwisu PudelekX.pl, mogą być udostępnione narzędzia zgłaszania przez Użytkowników uwag i zastrzeżeń oraz informacji o naruszeniu prawa, Regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. W tym celu administrator udostępnia Użytkownikom stosowny adres e-mail a. Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania danego Użytkownika. Wszelkie uwagi można także zgłaszać pisemnie na adres administratora wskazany na wstępie Regulaminu.

7. Administrator dokłada wszelkich starań, by serwis PudelekX.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu PudelekX.pl, administrator:

 • nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępu do serwisu z przyczyn od siebie niezależnych,
 • zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia dostępu do serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, przy czym o zaistnieniu takiej konieczności decyduje wyłącznie administrator,
 • zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia lub przerwania wydawania serwisu w innych przypadkach niż określone powyżej,
 • zastrzega sobie prawo zaprzestania wydawania serwisu bez podania przyczyny.

8. Administrator nie zapewnia nieprzerwanego, bezawaryjnego, ciągłego i niezakłóconego dostępu do serwisu.

9. Administrator nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania danych (w szczególności Treści zamieszczanych przez Użytkowników). Dane mogą być usunięte przez w każdej chwili. W związku z powyższym odradza się umieszczanie Treści w serwisie PudelekX.pl bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez Użytkownika kopii takich Treści.

10. Z tytułu korzystania z serwisu PudelekX.pl serwis nie pobiera od Użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu PudelekX.pl Użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem zgody i zezwolenia.

11. Administrator oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby Użytkownicy nie otrzymywali spamu bądź innych niepożądanych przez nich informacji wysłanych do nich wbrew ich wiedzy lub zgody przez innych Użytkowników z wykorzystaniem udostępnionych w serwisie narzędzi komunikacji z innymi Użytkownikami. Wszelkie tego typu zdarzenia należy zgłaszać na administratorowi.

12. Administrator oświadcza, iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług serwis PudelekX.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. cookies). Cookies służą w szczególności do logowania i identyfikacji Użytkownika, jeśli Użytkownik wybrał opcję „zapamiętaj”. Mechanizm cookies jest powszechnie wykorzystywany przez serwisy internetowe. Możliwe jest przygotowanie przez Użytkownika jego przeglądarki internetowej w taki sposób, aby informowała o tym, kiedy przesyłane są cookies lub uniemożliwienie przesyłania cookies. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu PudelekX.pl.

13. Serwis nie jest sponsorowany, administrowany ani współprowadzony z serwisem Facebook. Użytkownik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesłane za pośrednictwem serwisu informacje a nie serwis Facebook. Informacje dostarczone przez Użytkownika będą wykorzystywane jedynie na potrzeby zapewnienia prawidłowej funkcjonalności serwisu.